Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - Resultaten weidevogels 2021

Zorgen om niet, 2021 is landelijk bezien een heel goed jaar gebleken voor de weidevogels en ook als wacht hebben we een redelijk weidevogeljaar achter de rug….Een overzicht van de resultaten van onze wacht is gegeven in de afbeeldingen hieronder. Ook zijn de resultaten over voorgaande jaren gegeven.

In eerste instantie lijkt het aantal nesten en broedparen het afgelopen jaar wat achter te blijven. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de vogels wat later aan de leg raakten en er minder tweede legsels geweest. Maar al met al zijn er behoorlijk veel kuikens grootgebracht. Dat zagen we terug in het veld en de alarmtellingen bevestigen dat beeld. Met name in het gebied de Warren, tussen Aldwâld en Westergeast deden de vogels het goed. Daar is sprake van een groei van de aantallen.

In de Koai (tussen Lauwersmeerwei en De Wygeast) bleven de resultaten dit jaar achter. Daar hadden we last van veel predatie (vermoedelijk vos). Ook de daar aanwezige kokmeeuwkolonie zorgt voor veel onrust in dat gebied.In de Westereagen en de Wurden, aan de overzijde van het kanaal, bleven de resultaten eerst ook behoorlijk achter (met name door predatie van eveneens de vos), maar nam het broedsucces toe naarmate het seizoen vorderde.

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden